ХУВИЙН СУУЦ /АМИНЫ ОРОН СУУЦ/-НЫ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХ

A- A A+
ХУВИЙН СУУЦ /АМИНЫ ОРОН СУУЦ/-НЫ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХ

https://burtgel.gov.mn/uploads/users/2288/images/%D0%9C%D1%8D%D0%B4%D2%AF%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%B3%20%D3%A9%D0%BC%D1%87%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D1%87%20%D1%8D%D1%81%D1%85%D2%AF%D0%BB%20%D0%B8%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BC%D0%B6%D0%BB%D1%8D%D0%B3%D0%B4%D1%81%D1%8D%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png