Өөртөө_үйлчлэх_КИОСК машинд үйлчилгээ шинээр нэмэгдлээ

A- A A+
Өөртөө_үйлчлэх_КИОСК машинд үйлчилгээ шинээр нэмэгдлээ

Өөртөө_үйлчлэх_КИОСК машинд үйлчилгээ шинээр нэмэгдлээ. Хурууны хээ уншуулан үнэ төлбөргүй доорхи үйлчилгээнээс сонгон иргэд та бүхэн үйлчилгээ авах боломжтой боллоо.
Үүнд:
Иргэн /лавалгаа/
- Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
- Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан лавлагаа
- Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа
-Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа
-Иргэн оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн лавлагаа
-Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан лавлагаа
-Гэрлэсний бүртгэлгүй лавалгаа
-Регистрийн дугаар өөрчилсөн лавлагаа
-Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
-Үндэсний энгийн гадаад паспорт бүртгэлгүй лавлагаа
-Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа
-Регистрийн дугаарын лавлагаа
Хуулийн_Этгээд /лавлагаа/
-Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа
-Хуулийн этгээдийн үүсэн, байгуулагч хувьцаа эзэмшигчийн тухай лавлагаа
-Хулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа
-Хуулийн этгээд татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан лавлагаа
-Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
-Хуулийн этгээд бүртгэлгүй тухай лавлагаа
-Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа
Эд_Хөрөнгө /лавлагаа/
-Эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
-Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа
Тоон_гарын_үсэг
-Тоон гарын үсэг шинээр авах
-Тоон гарын үсэг хүчингүй болгох
-Тоон гарын үсэг түр түдгэлзүүлэх
Цахим_Иргэний_Үнэмлэх
-Цахим иргэний үнэмлэхний мэдээлэл
Иргэн /үйлчилгээ/
-Гадаад паспорт захиалах хүсэлт
-Гадаад паспортын зураг илгээх
-Иргэний үнэмлэх дахин авах /хаяж, үрэгдүүлсэн/
-Оршин суугаа хаягийн шилжилт хөдөлгөөн
-Иргэний үнэмлэх дээр хаягийн мэдээлэл бичих
Хуулийн_Этгээд /үйлчилгээ/
-Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар хэвлэх
-Хуулийн этгээдийн цахим гэрчилгээ хэвлэх
Эд_Хөрөнгө /үйлчилгээ/
-Үл хөдлөн хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбар
-Газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбар
-Газрын кадастрын зургийн хуулбар
Төлбөр_Төлөх /банкны картаар/
-Иргэний бүртгэл 16 үйлчилгээ
-Эд хөрөнгийн бүртгэл 5 үйлчилгээ
-Хуулийн этгээдийн бүртгэл 6 үйлчилгэ