ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН

 ТАНИЛЦУУЛГА

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор “Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох Yндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд Засгийн газрын 2008 оны 64 дүгээр тогтоолоор Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар, Татварын ерөнхий газрын Улсын бүртгэлийн албыг нэгтгэн Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрыг байгуулж бүтэц орон тооны хязгаарыг баталсан.
Үүний хүрээнд орон нутагт 2009 онд Улсын бүртгэлийн хэлтсийг байгуулсан. Монгол Улсын засгийн газрын 2018 оны “Засгийн газрын агентлаг, төрийн байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 175 дугаар тогтоол, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын “Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай ” 2018 оны А/131 дүгээр тушаалаар Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь шинэ бүтэцээр ажиллаж байна.

Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Иргэний бүртгэлийн тасаг, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг гэсэн 2 нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд төрийн захиргааны 22, төрийн үйлчилгээний 5, гэрээт ажилтан 2, нийт 29 албан хаагчийн орон тоотойгоор ажиллаж байна.

Тус хэлтэс нь Улсын бүртгэлийн тухай ерөнхий хууль, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль, Эд хөрөнгийн хөрөнгийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомж, дүрэм, журмыг өдөр тутмын бүртгэлийн  үйлчилгээндээ бүрэн хэрэгжүүлэн аймгийн хэмжээнд дараахи чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Үүнд:
– Тухайн аймгийн хэмжээнд хуульд заасан иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн зарим төрлийн бүртгэлийг эрхлэн хөтлөх

– Улсын бүртгэлийн ажилтны үйл ажиллагаа болон улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангах

– Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх

– Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, тэдгээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах, хүчингүй болгох

– Улсын бүртгэлийн нэгдсэн онлайн сүлжээнд холбох, компьютер, программ хангамж, цахим сүлжээ, мэдээллийн нууцлал, түүний аюулгүй байдал, цахим сангуудын техникийн хэвийн, аюулгүй ажиллагааг хангах, шаардлагатай тохиолдолд архивын үйл ажиллагааг эрхлэх

– Иргэний улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой бүх төрлийн анкет-маягтаар архивын сан хөмрөг бүрдүүлэх, хувийн хэрэгжсэн архивын сан үүсгэх, архивын сан хөмрөгийн хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангах

- Сумдын улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах

ШИНЭ МЭДЭЭ