*Нэрээ авснаас хойш 30 хоногт бүртгүүлэх хуультайг анхаарах

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэхэд

 Холбоо /Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэхэд/

 Сан шинээр бүртгүүлэхэд

Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэхэд

     

 Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага /Холбоо/ шинээр бүртгүүлэхэд

 

 Хоршоо шинээр бүртгүүлэхэд

 

Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэхэд

 Хуулийн этгээд татан буулгах