Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Хувийн сууц /амины орон сууц/-ны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх

Шинээр баригдсан орон сууц, оффис, үйлчилгээ, автозогсоол зэрэг нийтийн зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх

Худалдах, худалдан авах гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

Бэлэглэлийн гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

Арилжааны гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх хэлцлийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

Өвлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

Шүүх, арбитрийн шийдвэрээр өмчлөх эрх шилжсэнийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх