Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам

Төрийн албаны тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.4 дэх заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2022.02.22-ны өдрийн 27 дугаар тушаалаар Улсын бүртгэлийн байгууллага хүний нөөцийн үйл ажиллагаандаа чадахуйн зарчмыг хэрэгжүүлж байгааг үнэлж дүгнэх, төрийн албаны шинэтгэл, хүний нөөцийн менежмент, төрийн албаны чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилготой аудитын баг байгуулагдаж тус байгууллагад хүний нөөцийн аудит хийх үйл ажиллагаа хийгдсэн.